Verificació de documents electrònics (CSV)

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Cal que introduïu el codi de verificació indicat al document que es desitja verificar.

Podeu accedir al Servei de verificació de documents electrònics (CSV)

Darrera actualització: 15.12.2020 | 14:00
Darrera actualització: 15.12.2020 | 14:00