CONSULTA PRÈVIA FINS EL 23 DE JUNY REDACCIÓ DE L'AVANÇ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MURA

Dijous, 1 de juny de 2023

La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considereu, podeu fer arribar les vostres opinions, els vostres suggeriments i/o les vostres aportacions, sobre els aspectes plantejats en aquest anunci des de l'endemà de    la publicació del present anunci a la web municipal i al e-tauler i fins el 23 de juny de 2023.

CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA REDACCIÓ DE

L’AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MURA

Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració́ de les normes, i amb caràcter previ a la confecció de l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Mura,  es porta a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i veïnes, així com les organitzacions més representatives que puguin tenir interès, de conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques.

Primer.- Antecedents i problemàtica que es pretén solucionar amb la redacció de l’avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Mura

El municipi de Mura es troba situat al sud-est de la comarca del Bages i és una de les principals  portes d’entrada del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El terme municipal té una extensió de 47,80 Km2 i una població de 231 habitants.

El casc urbà limita amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, de fet bona part del terme municipal està dins del Parc Natural. Hi ha 2 nuclis de població principals, el casc antic i la urbanització Perich, i un nucli a les afores d'unes 10 cases que és el Raval. Hi ha pocs disseminats, unes 5 masies habitades i la resta estan abandonades majoritàriament en estat ruïnós. Hi ha un sector no residencial de parcel·les de 10.000 m2 que en el seu moments es van construir unes 8 cases. Per tant, el creixement del municipi és molt limitat.

Des del punt de vista de l’ordenació territorial, està sotmès a les directius del Pla territorial parcial de Comarques Centrals (2008) i des del planejament urbanístic general queda regulat per unes Normes subsidiàries del planejament urbanístic que es van aprovar al 1990. Durant aquest període, s’han tramitat vuit modificacions puntuals de normes subsidiàries, el Text refós de les normes urbanístiques del planejament general al 2009 i un pla especial urbanístic. A l’any 2008 es va iniciar el Pla d’ordenació urbanística municipal amb la redacció de l’avanç que no es va arribar a aprovar.

Segon.- Necessitat de la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mura

El planejament urbanístic general vigent al municipi està format per les Normes Subsidiàries d’Ordenació de Mura, aprovades definitivament el 17 d’octubre de 1990.

Des de l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries del Planejament s’han promulgat un bon nombre de disposicions normatives tant de rang legal com reglamentari a les quals el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal s’haurà d’adaptar.

Especialment, la nova legislació urbanística posa l’accent en l’urbanisme sostenible, la protecció del medi ambient, la protecció front als riscos, així com també en la previsió d’habitatge assequible i en l’equilibri en les previsions de creixement i de transformació.

Així mateix, l’aprovació de Pla Territorial de les Comarques Centrals (PTCC) el 2008 també suposa un nou marc al que les NNSS no estan adaptades i que caldrà tenir present.

Tercer.- Objectius de la redacció de l’avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Mura

L’avanç és el primer pas per a la redacció del POUM, per tal de facilitar la participació ciutadana en el procés de planejament

L'avanç del POUM ha de contenir:

a) Els objectius i els criteris generals del pla.

b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública.

c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.

d) Com sigui que el POUM està sotmès a avaluació ambiental, s’ha d’incloure el Document inicial estratègic (DIE) per tal d’obtenir el preceptiu Document d’Abast.

A mode d’esquemàtic resum, els paràmetres més significatius dels objectius per Mura són:

Contenció del creixement previst a les NNSS, sobre tot en termes quantitatius.

Manteniment de les característiques estructurals i formals del nucli antic.

Definició d’una nova connectivitat viària perimetral.

Concreció d’una xarxa d’equipaments de futur.

Integració dels espais confrontants a la riera de Nespres, conformant-la com un espai de relació.

Conservació de l’espai rural circumdant, amb independència de la seva categorització com a espai protegit.

Quart.- Tramitació

La tramitació de l’Avanç del POUM de Mura serà la següent.

CONSULTA PRÈVIA (opcional)

AVANÇ DE POUM, QUE INCLOU EL DIE.

EXPOSICIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

INFORME AMBIENTAL (Document d’abast)

INFORME TERRITORIAL I URBANÍSTIC (ITU)

VALORACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Per propiciar la participació dels veïns i les veïnes del municipi en el procediment d’elaboració de  les normes, recavar la opinió sobre l’oportunitat i conveniència de la iniciativa descrita en  aquest document, i rebre els suggeriments de manera prèvia a la redacció i tramitació de l’avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Mura, es realitza la present consulta prèvia regulada a l’article 133 de la LPACAP    mitjançant la publicació de l’anunci al tauler municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica

La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considereu, podeu        fer arribar les vostres opinions, els vostres suggeriments i/o les vostres aportacions, sobre els aspectes plantejats en aquest anunci des de l'endemà de    la publicació del present anunci a la web municipal i al e-tauler i fins el 23 de juny de 2023.

L’aportació, opinió i/o suggeriments haurà de fer-se arribar mitjançant instància genèrica dins la  Seu electrònica, a través d’aquest enllaç:

https://www.mura.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions

Darrera actualització: 1.06.2023 | 09:58