Primer concurs per escollir cartell per a la Festa Major 2019

Divendres, 14 de febrer de 2020

Obrim convocatòria i es podran presentar els treballs fins el dia 9 de setembre.

L'objecte d'aquest concurs és la creació del disseny de la portada del programa d’actes i del cartell de la Festa Major de Mura per a l'any 2019.

Per això, les propostes presentades per les persones sol·licitants hauran de complir les condicions següents:

 1. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres.
 2. Les obres cal que siguin originals i inèdites.
 3. Les dimensions mínimes de l’obra seran 20 cm, tant d’amplada com de llargada.
 4. El disseny podrà estar realitzat en qualsevol sentit (horitzontal o vertical).
 5. La línia gràfica pot ser creada amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny assistit per ordinador, collage, fotografia, etc.).
 6. Al disseny i a la resta d'aplicacions gràfiques ha de figurar-hi el text següent: Festa Major Mura 2019
 7. La proposta gràfica es presentarà sense signar. Els/les autors/es podran fer-ho una vegada conegut el veredicte del jurat.

Poden participar en aquest concurs les persones de totes les edats (a títol individual o col·lectiu).

 1. Els treballs se hauran de presentar a l’ajuntament de Mura.
 2. La data límit per presentar els treballs serà el dia 9 de setembre de 2019 fins a les 14:30.
 3. La sol·licitud de participació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  • Els treballs que es presenten al concurs
  • Un sobre tancat que contingui les dades identificatives de la persona que concursa per preservar-ne l'anonimat.

El jurat del concurs estarà format per:

 • L’alcalde/essa de Mura
 • El/la regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Mura
 • Un/a representant de cada entitat col·laboradora
 • Un/a artista local vinculat/ada al disseny, la fotografia i/o la publicitat i que no participi en el concurs.

Premi i resolució

 1. L’obra seleccionada serà premiada amb la publicació com a portada del programa de festa Major.
 2. Els tres primers seleccionats seran premiats amb un trofeu de reconeixement.
 3. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment.
 4. L’obra seleccionada es comunicarà durant el sopar del dia 10 de setembre.

Criteris de valoració dels treballs

El jurat haurà de valorar els treballs presentats de conformitat amb els criteris següents:

 • Originalitat
 • Creativitat
 • Inclusió en el disseny d'algun motiu al·lusiu als elements tradicionals de la festa
 • Qualitat de la presentació

Drets i deures de les persones concursants

 1. La presentació dels treballs pressuposa l'acceptació de les condicions i requisits de la convocatòria.
 2. La/es persona/es autora/es del treball premiat cedirà/an en exclusiva a l'Ajuntament de Mura els seus drets d'explotació, i en cap cas no cedeix/en la resta de drets que atorga als autors el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
 3. Els treballs no premiats podran recollir-se a l'Ajuntament de Mura fins al 27 de setembre de 2019. Una vegada transcorregut aquest termini, l'Ajuntament no es responsabilitza de la custòdia i conservació dels treballs.
 4. Els concursants eximeixen l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual puguin incórrer.
Darrera actualització: 16.12.2020 | 14:21