Mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos en situació de sequera

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, es substància consulta pública, als efectes de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Els temes sobre els que volem la vostra opinió son:

a. PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Aquesta iniciativa té per objecte la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.

S’aplicaria durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

b. LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

L’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera és necessària, convenient i oportuna en el moment en què es troba el municipi de Mura, d’emergència per sequera.

c. OBJECTIUS DE LA NORMA

- Regular mitjançant ordenança, les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, principalment pel que fa als següents aspectes:

1. Objecte i àmbit d’aplicació

2. Òrgans competents per adoptar les mesures excepcionals

3. Obligacions de les entitats subministradores

4. Mesures extraordinàries aplicables en situació de sequera

5. Infraccions

6. Sancions i graduació

7. Procediment sancionador

8. Mesures provisionals

9. Mesures de col·laboració entre l’ens gestor del subministrament i les autoritats locals

d. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES

No s’han detectat solucions alternatives reguladores o no reguladores que puguin substituir l’efecte de l’ordenança que es pretén establir.

 

El model de l'ordenança el teniu al document a la banda dreta. 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, en el termini de 15 dies, a través de la bústia de correu electrònic: mura@mura.cat.

 

Darrera actualització: 5.03.2024 | 12:35