Llicència d'obra menor

Es pot sol·licitar durant tot l'any. Sempre abans de començar l'obra.

Les sol·licituds de llicència d’obres menors hauran d’expressar en qualsevol cas la descripció i/o gràfica de les obres a realitzar, amb indicació de llur extensió i situació, i hauran d’aportar, si escau, croquis d’emplaçament de l’obra a realitzar (indicat d’ara en endavant amb la lletra C ).

Quan així s’indiqui a l’enumeració dels supòsits següents, es requerirà a més a més presentació plànols signats per facultatiu competent i visats pel Col·legi corresponent, si fa el cas (indicat d’ara en endavant amb la lletra P), i/o direcció visat pel Col·legi professional corresponent (indicat d’ara en endavant amb la lletra D). Així doncs, tindran la consideració d’obres menors les següents:

 1. Les obres realitzades a la via pública, relacionades amb l’edificació contigua, com:
  • Col·locació de rètols i anuncis lluminosos.(C)
  • Col·locació d’anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència d’ obres majors.(C)
  • Col·locació de pals.(C)
  • Col·locació de tendals en façana de planta baixa.(C i croquis)
  • Instal·lació de marquesines permanents per a comerços. (C i croquis)
  • Execució de petites rases. (C i D)
 2. Les obres auxiliars de la construcció, tals com:
  • Establiment de tanques de precaució d’ obres, sempre que no estiguin contemplades a la sol·licitud o l’atorgament d’altre tipus de llicència. (C i croquis).
  • Construcció de ponts, bastides, i similars, a partir de la segona (2a) planta o de cinc (5) metres d’alçada, sempre que no estiguin contemplats a la sol·licitud o l’atorgament d’altres tipus de llicència. (C,D i croquis).
  • Execució de cates, pous i sondatges d’exploració quan encara no s’ hagués atorgat llicència d’ obres. (C i D).
  • Realçament de determinats elements d’un edifici que no afectin a elements estructurals.(P i D).
  • Estintolament de façanes. (P i D).
  • Realització de treballs d’anivellació que no alterin en més d’un metre les cotes naturals del terreny en cap punt i no tinguin relleu o transcendència a efectes de medició de l’altura reguladora de l’edifici i no afectin l’estructura d’edificacions veïnes. (C i D).
  • Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’ obres. (C)
 3. Les petites obres de reparació, modificació o agençament d’edificis, tals com:
  • Modificació d’envans en habitatges, quan no afectin les condicions d’ habitabilitat, d’ ús, ni la totalitat de la distribució interior. (P i D, fins a 50 m2 (C ) i croquis a escala).
  • Execució d’ obres interiors en locals no destinats a l’ habitatge quan no modifiquin la seva estructura i ús i quan no afectin a la totalitat de la distribució interior. ( P i D, fins a 50 m2 (C ) i croquis a escala).
  • Reparació de cobertes i terrats quan no comportin substitució i/o modificació dels seus elements constructius resistents. (P i D).(C ) si canvien biguetes C i D i croquis.
  • Substitució d’elements estructurals de la coberta. (P i D).
  • Pintura, estucat i reparació de façanes d’edificis, quan no comporti modificació dels elements constructius de les mateixes. (C) indicació del material i cromatisme.
  • Col·locació de reixes, exclusivament en el cas que siguin elements sortints. (C) i croquis.
  • Construcció de canonades d’instal·lació, desguassos i clavegueres. (C).
  • Modificació no estructural de balcons, repeus o elements sortints i que no suposi augment de superfície ni volums edificable. (P i D)
  • Execució o modificació d’ obertures que afectin elements estructurals. (C i D) puntuals
  • Execució o modificació d’ obertures en façana que no afectin elements estructurals. (P i D)
  • Construcció i modificació d’aparadors.
  • Col·locació d’elements de les instal·lacions tècniques a terrasses, terrats o cobertes que no estiguin emparats per llicència d’obres. (C i dependrà en alguns casos)
  • Enderrocament d’edificis o cossos edificats, aportant la documentació prevista a l’article 27.
 4. Les obres en solars, patis o finques, tals com:
  • Establiment de tanques definitives ( C i croquis si no hi han murs de contenció).
  • Treballs d’anivellació a l’entorn de l’edifici construït, sempre que aquests no produeixin variacions en més d’un metre cinquanta centímetres (1,50 m.) sobre el nivell natural del terreny i menys de dos metres vint centímetres (2,20 m) per sota del mateix, en algun punt (C murs apart).
  • Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris de l’edificació de la parcel•la, que estan exceptuats de la llicència. (P i D, C murs apart).
  • Construcció de murs de contenció de terres, fins una alçada màxima d’un metre (1,00 m) (C ), entre un metre (1,00 m) i dos metres cinquanta centímetres (2,50 m), (P i D ), i els d’alçada superior seran objecte d’expedient d’ obres majors.
  • La tala d’arbres. (P i D)

En el cas de la importància de l’obra sol·licitada requereix  altre documentació no exigida en aquest article, l’ajuntament ho comunicarà a l'interessat en els termes previstos en aquesta normativa.

Les obres indicades en aquest article podran ser considerades obra menor, sempre que no signifiquin augment de volum o sostre edificat.

Quan es dóna resposta:

En un periode de 2 mesos en els casos que cal projecte

En un periode de 1 mes quan no cal projecte

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge o persona autoritzada.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el model adjunt i portar-lo presencialment junt amb l’altra documentació necessària. Demanar cita prècia al 938 317 226

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Puiggili, s/n - 08278 Mura - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 938 317 226
Fax: 938 317 226
Adreça electrònica: mura@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Últim dissabte de mes, de 10 a 14 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 30.05.2022 | 14:48